Prostredníctvom internetového portálu „NaJedlo.sk“ má zákazník možnosť vyhľadať a prezerať si databázu reštauračných zariadení, ich služieb, vybavenosť, obedové menu a ďalšie informácie súvisiace s danými prevádzkami. Zároveň môže odoberať e-mailové novinky zo sveta slovenskej gastronómie a tiež obedové menu ním vybraných reštaurácií. Taktiež sa môže zúčastňovať súťaží o rôzne ceny súvisiace s gastronomickými zariadeniami.

Reštauračné zariadenia (ďalej „Prevádzky“) a ich služby sú na portáli zobrazované na základe verejne prístupných informácií a informácií poskytnutých portálu https://najedlo.sk/ samotnými prevádzkami.

Internetová doména https://najedlo.sk/ (ďalej aj ako „NaJedlo.sk“) je prevádzkovaná spoločnosťou: ZaMenej.sk group s. r. o., so sídlom: Dunajská 4, 811 08 Bratislava, IČO: 46 675 311, zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 81441/B (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), ktorý má výhradné vlastnícke a užívateľské práva k tejto doméne.

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť ZaMenej.sk group, s.r.o. ako prevádzkovateľ internetovej domény https://najedlo.sk/ prijíma dňa 1.3.2015 tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „obchodné podmienky“), predmetom ktorých je úprava podmienok pre zákazníkov portálu https://najedlo.sk/.

„Zákazník prehlasuje, že zaregistrovaním na internetovej doméne https://najedlo.sk/ potvrdzuje, že s týmito obchodnými podmienkami sa vopred riadne oboznámil a ich obsahu porozumel, že ich akceptuje a bude sa nimi riadiť, čím sa tieto obchodné podmienky stávajú pre zákazníka v celom rozsahu záväzné.“

Tieto obchodné podmienky sú všeobecne záväzné pre všetkých zákazníkov, okrem prípadov, ak sa prevádzkovateľ s konkrétnym zákazníkom dohodnú na odchylnej úprave, ktorá má prednosť pred obchodnými podmienkami v rozsahu, v akom nahrádza text týchto obchodných podmienok.

Obchodné podmienky sú sprístupnené každému zákazníkovi spôsobom ich uverejnenia na internetovej doméne https://najedlo.sk/, a to nepretržite a v platnom znení.

II. DEFINÍCIE

Prevádzkovateľ znamená právnická osoba, ktorá prevádzkuje portál https://najedlo.sk/ a je zodpovedná za jeho obsah, mimo údajov poskytnutých samotnými prevádzkami.

Zákazník znamená akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba odlišná od prevádzkovateľa a prevádzky , ktorá je návštevníkom portálu https://najedlo.sk/, prípadne sa zaregistruje. Pojem „zákazník“ sa bude ďalej v texte používať aj pre označenia dvoch, prípadne viacerých zákazníkov.

Prevádzka znamená akákoľvek fyzická alebo právnická osoba odlišná od prevádzkovateľa, ktorá má na webových stránkach poskytovateľa, teda na https://najedlo.sk/, zverejnené údaje o svojom zariadení - prevádzke.

III. REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA

Podmienkou účasti v súťažiach a príjmania noviniek tovaru alebo služby prostredníctvom internetovej stránky „https://najedlo.sk/“ je registrácia zákazníka na tejto internetovej doméne. Zákazník je povinný vyplniť všetky požadované údaje, vrátane prístupového hesla, ktoré bude slúžiť zákazníkovi na opakovaný prístup. Zákazník sa zaväzuje uvádzať len pravdivé a úplné údaje a nič nezamlčovať.

Prístupové heslo je neprenosné a zákazník je povinný chrániť ho pred zneužívaním tretími osobami. Zákazník je oprávnený systémom vygenerované prístupové heslo kedykoľvek zmeniť alebo svoju registráciu zrušiť.

IV. ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ zodpovedá za technickú stránku funkčnosti internetového portálu „https://najedlo.sk/“. Prevádzkovateľ nezodpovedá za technické vady internetového portálu spôsobené vonkajšími faktormi a/alebo tretími osobami a/alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa príslušného zákona.

Prevádzkovateľ takisto nezodpovedá za informácie o reštauračných zariadeniach poskytnuté samotnými prevádzkami.

V. ĎALŠIE PODMIENKY SPRÁVANIA SA

Zákazník súhlasí s tým, aby mu prevádzkovateľ posielal elektronickou poštou, na ním zadanú e-mail adresu, aj také e-maily obsahom, ktorých je reklama jeho služieb, ako aj iné reklamy, ktoré sa zverejňujú na tejto doméne, a to všetko až do odvolania tohto súhlasu. Tento súhlas je zákazník oprávnený kedykoľvek písomne odvolať na e-mail adresu: dobruchut@najedlo.sk.

Zákazník sa zaväzuje využívať internetovú stránku „https://najedlo.sk/“ výlučne a len spôsobom podľa týchto obchodných podmienok a v súlade s platnými právnymi predpismi právneho poriadku SR a tak, aby nepoškodil dobré meno a povesť prevádzkovateľa, a aby mu nespôsobil škodu na majetku.

Zákazník berie na vedomie, že výlučne a len prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s portálom a meniť internetovú stránku „https://najedlo.sk/“. Zákazník nesmie akýmkoľvek spôsob zasahovať do tejto stránky, neoprávnené napádať zabezpečenie, manipulovať, meniť jej obsah, publikovať na nej vlastný materiál a pod. Akýkoľvek zásah do internetovej stánky, nad rámec povoleného spôsobu sa považuje za protizákonný, v súvislosti s čím bude prevádzkovateľ vyvodzovať voči narušiteľovi zodpovedajúce následky.

Za povolený spôsob užívania internetovej stránky „https://najedlo.sk/“ sa považuje, také nakladanie so stránkou, ktoré zodpovedá bežnému použitiu stránky na stanovený účel, t.j. databáza reštauračných zariadení a ich služieb, plus hodnotenia prevádzok, personálu a služieb. Súčasne umožňuje prevádzkovateľ zákazníkovi aj prispievať do diskusií k jednotlivým ponukám tovaru alebo služby. Za obsah príspevkov do diskusií však v celom rozsahu zodpovedá zákazník. Ak to prevádzkovateľ uzná za vhodné, je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia príspevok z diskusie vymazať.

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutím svojich osobných údajov, resp. vyplnením objednávacieho a registračného formulára, dáva zákazník, fyzická osoba, t.j. dotknutá osoba prevádzkovateľovi súhlas na ich spracovávanie. Súhlas sa udeľuje v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Súhlas sa udeľuje prevádzkovateľovi podľa týchto obchodných podmienok. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje zákazníka za účelom prípadnej komunikácie so zákazníkom, ktorá súvisí či už priamo alebo nepriamo s predmetom týchto obchodných podmienok a s účasťou v súťažiach. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje zákazníka neposkytne žiadnej tretej osobe, okrem, prípadu, kedy je potrebné poskytnúť osobné údaje prevádzke – kvôli komunikácii v prípade rezervácií, súťaží, sťažností a podobne, resp. ak to nebude nevyhnutne potrebné pre splnenie účelu podľa týchto obchodných podmienok.

Zákazník výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený bezplatne a bezvýhradne uchovávať a spracovávať jeho osobné údaje, ktorými sú meno a priezvisko zákazníka, e-mail adresa, telefón, poštová adresa a dátum narodenia (prípadne vec, pohlavie a t.č.). Zákazník má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené v príslušných ustanoveniach zákona o ochrane osobných údajov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu, nie však dlhšie ako je potrebné na zabezpečenie splnenia účelu spracovania osobných údajov a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu, odvolať. Oprávnený subjekt môže spracúvať osobné údaje, až kým súhlas nebude odvolaný.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom, pričom práva a povinnosti poskytovateľa a zákazníka týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok, aj bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka. Platnosť obchodných podmienok vrátane ich zmien nastane dňom ich prijatia a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovom portále https://najedlo.sk/.

V Bratislave 1.3.2015